top of page
reparation-huawei-2.jpg

Allmänna-villkor

Avtal om reparation

Villkoren i dessa reparationsvillkor (“Avtal”) ska gälla för den tjänst vi tillhandahåller för att reparera din mobiltelefon, bärbara dator och/eller eventuella tillbehör som anges (“Utrustning”) på hämtningskvittot.

Hänvisningar till “oss”, “vi” och “vår” avser Fancy Phone och hänvisningar till “du” och “din” avser dig, den person som anges på detta formulär.

Alla reparationer (om inget annat anges)

2.1 Detta avtal börjar gälla från och med det datum då du överlämnar enheten till en representant från Fancy Phone.se och fortsätter tills vi har reparerat eller på annat sätt returnerat din utrustning (“tjänster”), beroende på vilket som inträffar först, och tagit emot eventuell betalning från dig.

2.2 Vi ska göra alla rimliga ansträngningar för att reparera din utrustning med förbehåll för tillgången på eventuella delar som krävs och/eller villkoren i eventuella relevanta garantier eller garantier. Vi ska utföra tjänsterna med vår rimliga omsorg och skicklighet.

2.3 Alla tidsuppskattningar för slutförandet av tjänsten, som kan ges till dig, är endast en uppskattning och utgör ingen förpliktelse enligt villkoren i detta avtal.

2.4 Vi ska meddela dig när enheten har reparerats och är tillgänglig för återlämning eller hämtning. Om du inte hämtar utrustningen inom 30 dagar kan vi göra oss av med utrustningen. Alla belopp som erhålls vid bortskaffandet kommer att användas för att täcka eventuella obetalda uppskattnings- eller reparationsavgifter som du är skyldig att betala, och eventuella återstående belopp kommer att betalas av dig i enlighet med detta.

2.5 Om vi av någon anledning inte kan slutföra tjänsten, eller om tjänsten kommer att medföra ytterligare kostnader som ska betalas av dig, kommer vi att meddela dig omedelbart.

2.6 Våra reparationer utanför garantin/avgiftsbelagda reparationer är garanterade i 1 år från det datum då enheten returneras till dig från våra kontor eller reparationen utförs på plats. För enheter som skadats av vätska är garantin endast giltig i 30 dagar och gäller endast de delar som monterats under reparationen. Om utrustningen utvecklar ett ytterligare fel som inte har med den ursprungliga reparationen att göra gäller inte reparationsgarantin i denna punkt. Garantin omfattar endast de reparerade delarna och omfattar inte ytterligare skador på de reparerade delarna. Vi ansvarar inte för portokostnaderna för att få enheten till oss, men vi täcker returportot endast för garantireparationer.

2.7 För enheter som har bucklor på de bakre metallkåporna eller ramomfattningarna (särskilt relevant för reparationer av iPad-frontglas) kan våra tekniker behöva räta ut eller fila bort små områden för att säkerställa korrekt placering av ersättningsfrontglas/frontskärmar och för att förhindra att vassa kanter orsakar skada. Vi gör allt för att minimera det kosmetiska utseendet av sådana reparationer. I allmänhet är det inte nödvändigt att byta ut de bakre kåporna vid mindre bucklor, men om du föredrar en kosmetiskt “perfekt” reparation kan vi vid behov montera helt nya bakre kåpor mot en extra kostnad.

2.8 Vi utför tester både före och efter reparationen för att identifiera eventuella ytterligare fel på din enhet. För enheter som har lämnats till oss efter en oavsiktlig skada, t.ex. om enheten har tappats eller drabbats av en vattenskada, kan vissa interna komponenter vara försvagade men fortfarande verka fungera normalt. Även om dessa svagheter kanske inte är uppenbara vid förprovning kan själva reparationsprocessen (genom att enheten öppnas) ibland leda till att dessa försvagade komponenter utvecklar ett fel. Våra tekniker är mycket försiktiga när de reparerar dina enheter, men det går inte att garantera att ytterligare skador på en redan försvagad komponent förhindras. Vi meddelar dig om eventuella ytterligare reparationer som kan krävas och ber om ditt godkännande innan vi går vidare. Vi är inte ansvariga om ytterligare fel identifieras som ett resultat av själva reparationsprocessen. Vi gör allt vi kan för att varna kunderna om det finns risk för ytterligare fel/komplikationer, men det går inte alltid att veta i förväg.

2.9 Mobila enheter som säljs som vattentäta är ursprungligen förseglade i tillverkarens fabrik med speciella maskiner och speciella vätsketäta packningar. När vi utför en reparation på en vattentät enhet som innebär att enheten måste öppnas och stängas kan vi inte garantera att din enhet kommer att vara 100 % vattentät efter att reparationen har slutförts. Vi byter ut alla packningar som behövs, men endast tillverkarna av enheten har tillgång till den specialutrustning som krävs. Vi använder dock alltid bästa möjliga teknik.

Ytterligare villkor för garantireparationer

3.1 Den ettåriga garantin gäller inte om enheten har utsatts för ytterligare oavsiktliga skador efter reparationen. För tydlighetens skull omfattar definitionen av oavsiktlig skada (men är inte begränsad till) spruckna skärmar, buckliga ramar eller böjningar och alla andra former av fall eller slag enligt nedan.

(a) Varje felaktig hantering som orsakar efterföljande skador på den eller de berörda enheterna;

(b) Vatten eller andra vätskeskador;

(c) Skador eller fel som uppstår till följd av försök till reparation av kunden eller tredje part vid vilken tidpunkt som helst;

(d) Programvaruproblem som inte har med reparationen att göra och/eller skador till följd av virus eller annan skadlig programvara som kan ha överförts under service eller som inte har upptäckts; (e) En enhet som har så kallad Jailbreak eller som är “rotad”;

(f) vattentäta enheter, eftersom Fancy Phone  inte kan garantera att enheten/enheterna förblir vattentäta efter reparationstjänsterna;

(g) nya skador som inte har något samband med de ursprungliga reparationstjänsterna, och/eller

(h) eventuell förlust av data som uppstår till följd av reparationen – kunderna rekommenderas att säkerhetskopiera all data på den eller de enheter som ska repareras före reparationen.Fancy Phone  tar inget ansvar för data eller programvara som förloras, skadas, raderas eller ändras under reparationen. Du tar fullt ansvar för all programvara och alla data på din enhet eller dina enheter och Fancy Phone är inte skyldig att ge råd eller påminna kunderna om lämpliga säkerhetskopierings- och andra förfaranden.

3.2 Om reparationen ska utföras inom ramen för en relevant garanti kan vi be dig att tillhandahålla tillräckliga bevis för varje garanti.

3.3 Om reparationens art faller utanför villkoren för din garanti kan du få betala en avgift för reparationen enligt villkoren i punkt 4. Vi kommer att sträva efter att meddela dig om en sådan avgift innan vi påbörjar arbetet.

Ytterligare villkor för avgiftsbelagda reparationer

4.1 Om reparationen av din enhet inte täcks av en garanti eller om reparationen inte omfattas av någon av villkoren i din garanti kommer vi att debitera dig för reparationen i enlighet med villkoren i detta avtal.

 

4.2 Kostnaden för reparationen kommer om möjligt att beräknas i enlighet med våra standardavgifter som publiceras från tid till annan.

4.3 Reparationskostnaden kan inte falla inom våra standardavgifter om enheten inte får allmänt stöd av oss, om reparationer av enheten är utlagda på underleverantörer eller om reparationens art inte faller inom våra standardpriser för reparationer. I sådana fall kommer vi att ge dig en uppskattning av reparationskostnaden och vi kommer inte att reparera utrustningen förrän vi har fått ditt godkännande av denna uppskattning.

4.4 Om vi inte kan hitta fel på din enhet eller beslutar oss för att inte gå vidare med någon reparation, kommer vi att returnera din enhet till dig utan reparation och vi förbehåller oss rätten att ta ut en inspektions-/bearbetningsavgift på 299 SEK i enlighet med våra standardavgifter. Enheter som inte kan repareras ekonomiskt kommer inte att ta ut några avgifter.

4.5 Vi kan behålla din enhet tills alla avgifter som ska betalas har betalats.

Ansvar

5.1 Vårt totala ansvar med avseende på varje enskild orsak till talan som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller dess föremål (oavsett om det gäller avtalsbrott, skadestånd, inklusive vårdslöshet, lag eller annat) ska begränsas, i den mån som orsaken till talan är relaterad till vårt tillhandahållande av tjänsterna, till att, enligt vårt val,:

(a) tillhandahålla tjänsterna på nytt, 

(b) betala kostnaden för att få tjänsterna tillhandahållna på nytt, eller

(c) återbetala dig alla belopp som du har betalat för tjänsterna.

5.2 Om vi genom vår försumlighet eller uppsåtliga försummelse skadar utrustningen så att den inte kan repareras ekonomiskt, begränsas vårt ansvar till kostnaden för att tillhandahålla ett utbyte med en produkt som är densamma som eller liknar utrustningen.

5.3 All data eller information som du kan ha lagrat på utrustningen förblir ditt eget ansvar och vi accepterar inget ansvar för förlust eller korruption av sådan data oavsett orsak. Det är ditt ansvar att föra en förteckning över sådana uppgifter.

5.4 Ingenting i denna klausul 5 ska gälla för att begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som beror på vår vårdslöshet;

(b) brott mot villkor som är underförstådda i lag;

(c) krav som uppstår enligt Consumer Protection Act 1987; eller

(d) bedrägliga felaktiga framställningar.

5.5 Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga gentemot dig för någon indirekt, särskild eller följdförlust som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive förlust av affärsverksamhet, intäkter, vinster, förväntade besparingar, goodwill eller någon annan indirekt eller följdförlust eller skada, oavsett hur den uppstår.

5.6 Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal är alla representationer, villkor och garantier, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda (enligt lag eller på annat sätt), uteslutna i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

5.7 Vi är inte ansvariga för något krav som uppstår enligt detta avtal om du inte ger oss ett skriftligt meddelande om kravet inom tre

(3) månader från det att du fick kännedom om de omständigheter som ger upphov till kravet eller, om det sker tidigare, tre

(3) månader från den tidpunkt då du rimligen borde ha fått kännedom om sådana omständigheter.

Uppgiftsskydd

6.1 Vi ber om ditt namn och din adress och andra uppgifter (“Personuppgifter”) under beställningsprocessen så att vi kan meddela dig när din enhet har reparerats och så att vi kan ge dig en effektiv service efter reparationen. Genom att lämna in en beställning och använda dessa tjänster samtycker du till att vi använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs.

Allmänt

7.1 Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för förseningar eller brister i utförandet av våra skyldigheter enligt detta avtal som beror på någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

 

7.2 Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva våra rättigheter eller att ge eftergift, fördröjning eller eftergift ska inte tolkas som ett avstående från sådana rättigheter enligt detta avtal eller på annat sätt.

 

7.3 Detta avtal anger hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss i samband med dess ämne. Ingenting i detta avtal ska påverka vårt ansvar med avseende på felaktiga framställningar, garantier eller villkor som gjorts på ett bedrägligt sätt.

 

7.4 Detta avtal får inte ändras, modifieras, varieras eller kompletteras annat än skriftligen, undertecknat av eller på uppdrag av dig och oss.

 

7.5 Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar kommer den att avskiljas från resten av detta avtal så att den är effektiv i den utsträckning som inte påverkar giltigheten av resten av avtalet, som ska förbli giltigt och verkställbart enligt sina villkor.

Policy för leverans av reparationer via post

8.1 När din beställning har slutförts skickas den tillbaka med försäkrad och spårbar post. Detta är i allmänhet en tjänst nästa arbetsdag, men detta är inte garanterat och kan vara föremål för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Vid vissa tillfällen när denna leveranstjänst inte är tillgänglig kan vi använda alternativa transportörer. Ditt paket är helt spårat och en spårningsreferens finns tillgänglig.

 

8.2 Alla returleveranser är försäkrade upp till ett värde av 5000SEK. Om en enhet skulle anlända skadad eller saknas, vänligen kontakta oss samma dag som den levereras så att ett anspråk kan göras för din räkning. För att fullfölja ett krav behöver vi fotografiska bevis på ALLA mottagna förpackningar (inklusive den yttre leveranspåsen). Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor av detta slag. Om du behöver ytterligare försäkringsskydd över 5000SEK ber vi dig meddela oss och detta kan uppgraderas mot en extra avgift.

Avbeställningsvillkor

9.1 Enligt bestämmelserna om distansförsäljning har du rätt att säga upp ditt reparationsavtal inom 7 dagar efter att vi har mottagit din enhet. Om du vill avbryta ditt reparationsavtal ska du skicka ett e-postmeddelande till info@fancyphone.se med dina uppgifter.

 

9.2 Vi kommer inte att påbörja något reparationsarbete under 7-dagarsperioden om du inte uttryckligen begär att vi ska fortsätta. Detta bekräftas normalt via e-post. För walk-in- och call out-kunder påbörjas reparationer omedelbart om du inte uttryckligen ber oss att skjuta upp reparationen.

 

9.3 När vi får din enhet kommer vi att kontakta dig med en uppskattad total reparationskostnad. Om du vill fortsätta med reparationstjänsten direkt i stället för att vänta 7 dagar har du fortfarande rätt att avbryta, men du måste betala för värdet av den tjänst som tillhandahålls fram till den tidpunkt då du avbryter. Om reparationen har slutförts kommer du att debiteras för hela reparationskostnaden. Om reparationen endast har slutförts delvis kommer du endast att debiteras för det faktiska reparationsarbetet.

 

9.4 Om du bestämmer dig för att avbryta din reparation innan något arbete har utförts kommer vi att ge dig full återbetalning men kommer att ta ut en returfraktavgift på 129SEK.

 

9.5 Om du bestämmer dig för att avbryta din reparation inom 7-dagarsperioden är vi inte skyldiga att betala för eventuella porto-/leveranskostnader som du ådragit dig för att få enheten till oss.

 

9.6 Om din enhet repareras och returneras innan 7-dagarsperioden har löpt ut förlorar du rätten att säga upp avtalet.

 

9.7 Om du bestämmer dig för att avbryta reparationen inom 7-dagars avbeställningsperioden kommer återbetalningen att behandlas inom 7 dagar från begäran och återbetalas till den ursprungliga betalningsformen. Återbetalningar som beviljas (enligt företagets gottfinnande) utanför den lagstadgade avbeställningsperioden kommer att behandlas inom 14 dagar.

 

9.8 Service för vätskeskador. Denna tjänst är inte en reparation, utan en grundlig rengörings- och inspektionstjänst. Den garanterar inte att din enhet kommer att repareras, utan bara att den rengörs och testas fullständigt. Om reparationer skulle krävas, t.ex. utbyte av komponenter, kommer dessa att debiteras extra. När rengörings- och inspektionstjänsten har slutförts är avgiften inte återbetalningsbar, oavsett om enheten repareras eller inte.

Priser

​Vårt system baserar reparationspriserna på den information som du har lämnat till oss på webbplatsen. Det är möjligt att priset för att reparera enheten är högre än det uppskattade priset (t.ex. om den information du lämnat var felaktig eller om enheten har andra fel). Vid dessa tillfällen kommer du att kontaktas via e-post eller telefon för att godkänna en ny offert för reparation.

Betalningar

Du kan betala med kreditkort, betalkort eller kontant.

 

Observera att om du betalar med kredit- eller betalkort kan vi endast skicka mobiltelefonbeställningar till den faktureringsadress som är kopplad till kortet.

 

All betalning måste göras innan reparationen påbörjas.

Reparationer som inte återbetalas

Några av våra reparationer är inte återbetalningsbara, detta inkluderar reparationer av vätskeskador, mikrolödningsarbete, externverkstad arbete och/eller reparationer och diagnostik i samband med vätskeskador om du bestämmer dig för att inte fortsätta med reparationen.

Tillbehör

Skicka inte in några tillbehör tillsammans med dina reparationer om vi inte har begärt det. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada på tillbehör som vi har i vår ägo (SIM-kort, minneskort, laddare, lådor, fodral osv.).

 

Kontakta oss

bottom of page